1880 / Prijspenning / Beloningsmedaille aan Klaas Spits

Beloningspenning

 1888 De  Prijspenning van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam aan Klaas Spits.
Vz. Vrouw buigt zich over een drenkeling, met haar linkerhand de dood keerend, klaar staande met zijn zeis. Achter haar liggen enige voorwerpen. Op de achtergrond, als symbool voor de redding, ‘t (Behouden) Huys, daarnaast een boom en struiken in bloei. Omschrift: REDDITUR HIC ENECTUS AQUIS PATRIAEQUE SUISQUE. (Deze, in de wateren gesmoord, wordt aan het vaderland en aan de zijnen teruggegeven.)
Kz. Binnen een samengevlochten krans van eikenloof een drieregelige tekst: K.SPITS / TERSCHELLING / MDCCCLXXX (1880). Omschrift: OB SERVATUM CIVEM.EX DONO SOCIET.AMSTELAED.MDCCLVII (Opgerigt 1767). (Wegens het redden van eenen burger, tot een geschenk van de Maatschappij te Amsterdam.)
Maker J.G. Holtzhey
Techniek Geslagen en gegraveerd
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht  mm
Collectie Museum ‘t Behouden Huys, Terschelling
Inv. nr. V3038
Literatuur Beschrijving der Nederlandsche Historie-Penningen, vervolgen op Mr. Gerard van Loon. Deel V, p. …/ Nº. 399 (Afgebeeld)
Bronnen Algemeen Handelsblad 26-06-1880, p.1
Bijzonderheden Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, Zaterdag 26 Junij 1880, p.7. Dankbetuiging. Met het grootste genoegen bericht de ondergetekende, dat bij hem zijn ingekomen de volgende giften voor de visschers Spits, de Haan e.a., die bij eene schipbreuk en poging tot redding, door ‘t zinken van hun schuitje, hun armoedige plunje en hun eenig middel van bestaan verloren: Van de Administratie van het Handelsblad f.165.93; van M., voor koene mannen, postwissel f.250.-. Aller hartelijke dank aan de edele gevers! Dan nog eenige woorden van P.J. Wichers. Terschelling, 26 Junij 1880.
Persoon Klaas Spits
Geboren 19-06-1854, Westerschelling. A.32
Overleden 25-11-1946, Terschelling. A.42  92 j.
Ouders Jelle Jacobs Spits en Eegjen Klaaszen Tot
Huwelijk Johanna Frederica Krul, 22-04-1875. Terschelling. A.13
Geboren 12-05-1851, Westerschelling. A.35
Overleden 25-02-1924, Terschelling. A.8  72 j.
Ouders Pieter Stevens Krul en Hester Lieuwen Bos

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

1845 / De N.Z.H.R.M. Beloningsmedaille aan Jan Pals

Beloningspenning

 1888 De N.Z.H.R.M. aan Jan Pals, inzake de redding der eguipage van de Nederlandsche Kof “AFINA JONKER”. De Tijd 03-01-1851. Scheepstijdingen: Terschelling 29 December 1850. Het schip “AFINA JONKER”, Kapt. J.J. Groenewoud, van Danzig met tarwe naar Amsterdam, is gisteravond alhier gestrand en vol water geloopen, doch het volk gered en de inventaris geborgen; de lading wordt nat gelost.
De “AFINA JONKER” werd weer afgebracht en blijft in de vaart tot begin December 1855, als ze op de Zweedsche kust verongelukt. De equipage behouden. (Zie bijzonderheden).
Vz. Binnen een cirkel, vierregelige tekst: AFINA JONKER / 28 DECEMBER / 1850 / * / JAN PALS
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen de tekst: OPGERIGT / IN DEN JARE /1824. Omschrift: NOORD-EN ZUID-HOLLANDSCHE REDDING-MAATSCHAPPIJ
Maker
Techniek Geslagen en gegraveerd
Materiaal Brons
Diameter / gewicht 40 mm
Collectie Museum ‘t Behouden Huys, Terschelling
Inv. nr. V3062 / Bruikleen 1972
Literatuur Van de “AFINA JONKER” is een monsterrol. Zie: Noordelijk scheepvaartmuseum Groningen: 1854-1 / 19-01-1854 / Kapt. J.J. Groenewoud 35 j. / O-P/N-P
Bronnen J. van Sluijs / www.marhisdata.nl Kroniek 1855, p.140 en 141 / De Tijd 03-01-1851. (Stranding)
Bijzonderheden De laatste reizen van de “AFINA JONKER”. / R.C. 24-11-1855. Zeetijdingen Buitenlandsche Havens. Vertrokken: Van Swinemunde 19 November, “AFINA JONKER”, Groenewold, n. Kopenhagen. / A.H. 08-12-1855. Zeetijdingen. Uitgezeild: Kopenhagen, 29 November; Zeilklaar A.J. Groeneveldt, Gothenburg. / R.C. 11-12-1855. Zeetijdingen. De van Kopenhagen naar Gothenburg bestemde Ned. Kof “AFINA JONKER”, Kapit. Groenewold, is gisteren morgen te noorden van Helsinborg aan de grond geraakt en nog vastzittende. / R.C. 13-12-1855. Zeetijdingen: Buitenlandsche Havens: Helsingborg 5 December. Gisteren is bij hevigen storm uit het zuidwesten en sneeuwjagt gestrand, nabij deze haven, het Ned. Kofschip “AFINA JONKER”, Kapit. J.J. Groenewold, in ballast van Kopenhagen naar Gothenburg. Het schip is wrak, doch het volk gered.
Persoon Jan Pals
Geboren
Overleden
Ouders
Huwelijk
Geboren
Overleden
Ouders

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

1852 / Maatschappij Tot Nut van ‘t Algemeen aan Hendrik Starrenburg

Beloningsmedaille

 1852 Beloningsmedaille van de Maatschappij Tot Nut van ‘t Algemen aan Hendrik Starrenburg, roeier / zeeman van Terschelling, inzake de redding, met levensgevaar, op den 24sten Oktober 1852, der gedeeltelijke equipage van de te Liverpool te huis behoorende Brik “ANDES”, Kapitein Robert Barnes. De “ANDES”, op reis van Bahia naar Hamburg, met een lading suiker, verdaagde tijdens een storm op de Buitengronden van Terschelling en werd totaal verbrijzeld. Een deel van de equipage verdronk bij de stranding. De overigen werden gered door schipper Klaas van Urk en zeven andere zeelieden van Urk en Terschelling.
Vz.
Kz.
Maker P.O. Muller.
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Brons
Diameter / gewicht 54 mm
Collectie ‘t Behouden Huys, Terschelling.
Inv. nr. V. 30
Literatuur
Bronnen www.maritiemdigitaal.nl , diverse kronieken. / Delpher
Bijzonderheden NRC 05-05-1853. Het gouvernement van Groot-Brittanië besloot, naar aanleiding van deze redding, tot het uitbetalen eener som van 24 pond sterling aan schipper Klaas van Urk en de zeven andere zeelieden van de eilanden Urk en Terschelling.
Persoon Hendrik Starrenburg
Geboren 26-09-1822, Terschelling. B.14
Overleden 29-04-1880, Terschelling. A.27  57 j.
Ouders Cornelis Jansz. Starrenburg en Maamke Hendriks de Vries
Huwelijk Vogeltje Gerrits Sluyk, 04-09-1845. Terschelling. A.13
Geboren 17-04-1820, Terschelling. B.12
Overleden 18-04-1876, Terschelling. A.16  56 j.
Ouders Gerrit Jacobsz. Sluyk en Neeltje Jacobs de Jong

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

1855-1890 / Aan Douwe Jansz. Spits

Beloningsmedaille

 1851 Vanwege de Koning aan Douwe Jansz. Spits.
Nog moet worden uitgezocht voor welke redding deze medaille werd toegekend.
Vz. Binnen een cirkel, buste van Koning Willem III naar rechts. Op de halsafsnede: V.D.KELLEN. Omschrift: WILLEM III KONING DER NED.G.H.V.L.
willem II
Kz. Opschrift binnen een samengevlochten krans van eiken- en laurierbladeren: VOOR / MENSCHLIEVEND / HULPBETOON
Maker David van der Kellen
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Brons
Diameter / gewicht 54 en 42 mm
Collectie ‘t Behouden Huys, Terschelling.
Inv. nr. V. 3082
Literatuur Mulder, C.P. Een bewijs van goedkeuring en tevredenheid. CBG 2005. Deze naam niet gevonden.
Bronnen www.maritiemdigitaal.nl , diverse kronieken. / www.zeemansleed.nl
Bijzonderheden Voor bijzonderheden betreffende het overlijden van Douwe Jans Spits, zie: Zeemansleed.
Persoon Douwe Jansz. Spits
Geboren 26-02-1835, Terschelling. B.5
Overleden 25-05-1871, op zee.  36 j. Zie: Zeemansleed
Aangifte: 04-05-1872, Terschelling. A.17

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

1875 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan J. Higgins

Beloningsmedaille

 1875 De kleine zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan J. Higgins, matroos van het Engelsche ss “LORD CARDIGAN”, Kapitein Gibbs, inzake de redding van twee opvarenden van een te Scheveningen te huis behoorende Bomschuit, stuurman Meeuwenoord, gestooten op de fondamenten van den Noordelijken dam van de Waterweg naar Rotterdam. Slechts de stuurman Meeuwenoord en de matroos M. Bruin wisten zich op het ijzerwerk der fondamenten te redden en werden de volgende morgen uit hun hachelijken positie gered door de bemanning van het passeerende ss “LORD CARDIGAN”, Kapitein Gibbs (Wellicht Kapt. Grimsby).
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: VDK.
z.h.m.r.s.brons
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der Kellen
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Brons
Diameter / gewicht 42 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.114[N138]. CBG 1996
Bronnen www.marhisdata.nl , Kroniek 1875 / Delpher: Sumatra Courant 27-01-1875, p.3 (Het volledige relaas van de ramp).
Bijzonderheden
Persoon J. Higgins
Geboren
Overleden
Ouders
Huwelijk
Geboren
Overleden
Ouders

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

1875 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan S. Sturgeon

Beloningsmedaille

 1875 De kleine zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan S. Sturgeon, matroos van het Engelsche ss “LORD CARDIGAN”, Kapitein Gibbs, inzake de redding van twee opvarenden van een te Scheveningen te huis behoorende Bomschuit, stuurman Meeuwenoord, gestooten op de fondamenten van den Noordelijken dam van de Waterweg naar Rotterdam. Slechts de stuurman Meeuwenoord en de matroos M. Bruin wisten zich op het ijzerwerk der fondamenten te redden en werden de volgende morgen uit hun hachelijken positie gered door de bemanning van het passeerende ss “LORD CARDIGAN”, Kapitein Gibbs (Wellicht Kapt. Grimsby).
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: VDK.
z.h.m.r.s.brons
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der Kellen
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Brons
Diameter / gewicht 42 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.114[N137]. CBG 1996
Bronnen www.marhisdata.nl , Kroniek 1875 / Delpher: Sumatra Courant 27-01-1875, p.3 (Het volledige relaas van de ramp).
Bijzonderheden
Persoon S. Sturgeon
Geboren
Overleden
Ouders
Huwelijk
Geboren
Overleden
Ouders

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

1875 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan F. Lee

Beloningsmedaille

 1875 De kleine zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan F. Lee, matroos van het Engelsche ss “LORD CARDIGAN”, Kapitein Gibbs, inzake de redding van twee opvarenden van een te Scheveningen te huis behoorende Bomschuit, stuurman Meeuwenoord, gestooten op de fondamenten van den Noordelijken dam van de Waterweg naar Rotterdam. Slechts de stuurman Meeuwenoord en de matroos M. Bruin wisten zich op het ijzerwerk der fondamenten te redden en werden de volgende morgen uit hun hachelijken positie gered door de bemanning van het passeerende ss “LORD CARDIGAN”, Kapitein Gibbs (Wellicht Kapt. Grimsby).
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: VDK.
z.h.m.r.s.brons
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der Kellen
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Brons
Diameter / gewicht 42 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.114[N136]. CBG 1996
Bronnen www.marhisdata.nl , Kroniek 1875 / Delpher: Sumatra Courant 27-01-1875, p.3 (Het volledige relaas van de ramp).
Bijzonderheden
Persoon F. Lee
Geboren
Overleden
Ouders
Huwelijk
Geboren
Overleden
Ouders

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

1875 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan W. Baxter

Beloningsmedaille

 1875 De kleine zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan W. Baxter, stuurman van het Engelsche ss “LORD CARDIGAN”, Kapitein Gibbs, inzake de redding van twee opvarenden van een te Scheveningen te huis behoorende Bomschuit, stuurman Meeuwenoord, gestooten op de fondamenten van den Noordelijken dam van de Waterweg naar Rotterdam. Slechts de stuurman Meeuwenoord en de matroos M. Bruin wisten zich op het ijzerwerk der fondamenten te redden en werden de volgende morgen uit hun hachelijken positie gered door de bemanning van het passeerende ss “LORD CARDIGAN”, Kapitein Gibbs (Wellicht Kapt. Grimsby).
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: VDK.
Z.H.M.R.S.
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der Kellen
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht 42 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.114[N135]. CBG 1996
Bronnen www.marhisdata.nl , Kroniek 1875 / Delpher: Sumatra Courant 27-01-1875, p.3 (Het volledige relaas van de ramp).
Bijzonderheden
Persoon W. Baxter
Geboren
Overleden
Ouders
Huwelijk
Geboren
Overleden
Ouders

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

1875 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan M. Turner

Beloningsmedaille

 1875 De kleine zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan M. Turner, stuurman van het Engelsche ss “LORD CARDIGAN”, Kapitein Gibbs, inzake de redding van twee opvarenden van een te Scheveningen te huis behoorende Bomschuit, stuurman Meeuwenoord, gestooten op de fondamenten van den Noordelijken dam van de Waterweg naar Rotterdam. Slechts de stuurman Meeuwenoord en de matroos M. Bruin wisten zich op het ijzerwerk der fondamenten te redden en werden de volgende morgen uit hun hachelijken positie gered door de bemanning van het passeerende ss “LORD CARDIGAN”, Kapitein Gibbs (Wellicht Kapt. Grimsby).
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: VDK.
Z.H.M.R.S.
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der Kellen
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht 42 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.114[N134]. CBG 1996
Bronnen www.marhisdata.nl , Kroniek 1875 / Delpher: Sumatra Courant 27-01-1875, p.3 (Het volledige relaas van de ramp).
Bijzonderheden
Persoon M. Turner
Geboren
Overleden
Ouders
Huwelijk
Geboren
Overleden
Ouders

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

1858 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan Cornelis Klaassen

Beloningsmedaille

 1858 De kleine zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan Cornelis Klaassen, sloeproeier te Brouwershaven, inzake de redding der equipage van de Ligter “VROUW MEGGELINA”, Kapitein G.F. Cunes, hetwelk door een hevige Z.W. storm van zijn anker was weggeslagen en voor het gat der zoogenaamden Paardeplaat dreef. De sloepschippers D, Walraven en M. van den Berge begaven zich met vijf hunner onderhoorigen manschappen, in de sloep van den heer J. de Kater, agent der N.H.M, naar het schip, hetwelk zij na het doorstaan van grootte gevaren mogten bereiken. Na het afbrengen van de bemanning viel het op zijde en zonk.
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: V.D.K.
Z.H.M.R.S.
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der Kellen
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht 42 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.74[314]. CBG 1996
Bronnen www.marhisdata.nl , Kroniek 1858 / Rijksarchief Z.-Holland / Delpher: Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad 30-07-1858, p.2
Bijzonderheden
Persoon Cornelis Klaassen
Geboren 02-10-1835, Brouwershaven. A.42
Overleden
Ouders Johannes Klaassen en Cornelia van der Werff
Huwelijk Elisabeth de Jonge, 08-04-1859. Brouwershaven. A.1
Geboren 05-12-1833, Zonnemaire. A.26
Overleden
Ouders Marinus de Jonge en Janna Bal

 

Posted in Uncategorized | Comments Off